وزارت راه و شهرسازی
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

جهت انجام تنظیمات مربوط به ورود به دیدگاه، مسیر زیر را طی نمایید:

  1. از طریق منو Tools/Internet Options/Security  فرم را باز نمایید.
  2. از تب Security، گزینه Trusted Sites را انتخاب نمایید.
  3. دکمه Sites را انتخاب نمایید.
  4. دکمه Add را انتخاب نمایید.
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>